Prosjektet

Om

LIFE-PROGRAMMET:
ET EUROPEISK INITIATIV

LifeGRID-prosjektet støttes av EU.
LIFE er et europeisk initiativ  for å beskytte miljøet og klimaet. Det oppmuntres til prosjekter som finner miljøvennlige alternativer til SF6. Det europeiske LIFE-programmet anerkjenner potensialet i GEs Green Gas for Grid (g3)-prosjekt for å betydelig bidra til å redusere drivhusgassutslipp.
GE Grid Solutions får dermed finansiering fra EU-kommisjonen som ledd i sitt klimatiltaksprogram for å bidra til utviklingen av en 420 kV og 63 kA gassisolerttransformatorstasjon (GIS) uten svovelheksafluorid (SF6).

LifeGRID-prosjektet samsvarer fullt ut med alle forskriftene og initiativene som tar sikte på å begrense global oppvarming.

På europeisk nivå:
> Den nye European Green Deal tar sikte på å gjøre Europa til det første klimanøytrale kontinentet innen 2050
> F-gassforordningen er designet til å redusere bruken av drivhusgasser, inkludert SF6.

På FN-nivå:
> Kyoto-protokollen, innført i 1997, oppga SF6 som en av de kraftigste drivhusgassene.
> Paris-avtalen, innført ved COP21 (COP står for Conference of the Parties), ble undertegnet av 197 land, som lovet å levere planer for å redusere sitt klimagassutslipp.

På landsbasis:
> Noen land har innført nasjonale tiltak for å kontrollere bruken av SF6. I Storbritannia lanserer for eksempel Ofgem, et regelverk for å regulere gass- og strømmarked på vegne av regjeringen. Ett av disse programmene, RIIO-T2, som tar sikte på å fremme installasjonen av SF6-fritt utstyr på det britiske strømnettet.

LifeGRID: Hva er det?

Som en del av LIFE-programmet, lanseres et europeisk finaniserings initiativ for å bevare miljøet og begrense global oppvarming, GEs Grid Solutions, LifeGRID-prosjektet gjør det mulig for transmisjon- og distribusjonsselskaper å redusere sine CO2-utslipp.

Hva er LifeGRID beregnet på?

I respons på klimaendring er GE Grid Solutions forpliktet til å redusere klimagassutslipp. Vi har skapt g3, Green Gas for Grid, en miljøvennlig gass for høyspenningsanlegg i strømnettet. Massen med gass som finnes i høyspenningsutstyr som bruker g3 har en CO2 ekvivalent som tilsvarende 99 % lavere enn SF6.

LifeGRID: hvordan virker det?

LifeGRID bidrar til å redusere klimagassutslipp, takket være utviklingen av nytt 420 kV høyspenningsanlegg som benytter g3.

Hva er transformatorstasjoner og høyspenningsanlegg?

En transformatorstasjon er et elektrisk anlegg som brukes til å transformere spenningen til et høyere eller lavere spenningsnivå. Dette for å redusere effekttap i strømnettet. Ved kraftstasjonene langt unna sluttbruker transformeres spenningen opp og strømmen overføres i strømnettet til transformatorstasjoner nær sluttbruker med høyspenning (f.eks. 420 kV, 300 kV eller 132 kV).  I transformatorstasjonen bruker man effektbryter for å koble ut, dirigere og sikre strømoverføring.

Forbindelsen til transformatorens
420 000-volts effektbryter
Kobling til høyspenningslinjene

Eksempel på en 420kV gassisolert effektbryter som benyttes i en transformatorstasjon.

420kV høyspenningsanlegget utviklet som ledd i LifeGRID-prosjektet:

Målet med LifeGRID-prosjektet er å utvikle et 420kV, 63kA høyspenningsanlegg som vil fungere med g3 fremfor SF6. g3er en blanding av gasser brukt istedenfor SF6, for dielektrisk isolasjon og bryting av strømmer inne i høyspenningsanlegget. Bruk av g3-gassreduserer gassens påvirkning på klimaet med nesten 100 % i forhold til SF6. Utviklingen av en 420kV g3 gassisolert effektbryter viser at g3-teknologien kan anvendes på alle de andre spenningsnivåene som benyttes i Europa, og åpne vei for betydelige reduksjoner i klimagassutslipp. Når prosjektet er fullført, skal g3-bryteranlegget være verdens første SF6-frie 420 kV gassisolerte høyspenningsanlegg.

Eksempel på en 420kV gassisolert effektbryter som benyttes i en transformatorstasjon.

LifeGRID: Noen tall

For å evaluere  effekten av redusert  klimagassutslipp, må det sammenlignes med CO2-utslipp på grunnlag av beregnet CO2-ekvivalent (CO2e).

LifeGRID-PROSJEKTETS EFFEKT PÅ KLIMAET
(Estimater)

En 420 kV transformatorstasjon inneholder i gjennomsnitt 10 bryterfelt og 1 km gassisolerte linjer. De har en levetid på minst 40 år.
Dette er et estimat av CO2-utslippene som unngås ved å bruke en 420 kV transformatorstasjon over 40 år:

Bruk av g3-gass fører til en drastisk reduksjon, mer enn 99 %, i utstyrets CO2-utslipp. Det er like viktig at utstyret størrelse er det samme som et kompakt SF6-anlegg, for totale karbonfotavtrykket gjennom hele levetiden. Dette har allerede vært demonstrert av miljølivssyklusanalyser (LCA) utført på det eksisterende utvalget av g3-produkter.

Utviklingen av 420 kV g3 gassisolerte koblingsanlegg viser at g3-teknologien kan anvendes på alle spenningsnivåer i Europa, og muliggjør betydelige reduksjon i klimagassutslipp.
Etterhvert som nytt utstyr settes i drift, vil stadig flere CO2-utslipp bli unngått.

Stadier i prosjektet

Fase 1 > Klargjørende tiltak
Fase 2 > Utvikle hovedkomponentene for effektbryteren for høyspenningsanlegg uten SF6
Fase 3 > Gjenbruke teknologien for andre hovedkomponenter
Fase 4 > Samarbeide med en operatør av nettselskap for å sette opp et prøveprosjekt
Fase 5 > Klargjøre for implementering på alle europeiske strømnett

Team

1 > Prosjektledelse
2 > Forberedende aktiviteter
3 > Designe høyspenningsanlegg og andre hovedkomponenter
4 > Evaluering av prosjektet
5 > Kommunikasjon, nettverksbygging, involvering av interessenter